Saopštenje sa jedanaeste sjednice Vlade Crne Gore

Vlade Crne Gore je, na jedanaestoj sjednici održanoj 18. februara 2021. godine kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapićusvojila Izvještaj o realizaciji Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2020-2022, za 2020. godinu. Izvještaj je pokazao, između ostalog, da je za prošlu godinu, od ukupno 281 obaveze, ispunjeno 121, što čini 43%. Od 225 zakona i podzakonskih akata realizovano je 98, odnosno 44%. Takođe, od 56 strategijskih dokumenata ispunjeno je 23, što čini 41%.

Imajući u vidu da je prilikom izbora 42. Vlade došlo do reorganizacije državne uprave, Izvještaj je koncipiran tako da daje prikaz realizacije obaveza po poglavljima pravne tekovine i ukazuje na prioritete u narednom periodu koji omogućavaju ispunjenje privremenih i završnih mjerila. Osim stepena ispunjenosti obaveza u strategijskom i zakonodavnom okviru, Izvještaj daje pregled realizacije administrativnih kapaciteta (interno i eksterno zapošljavanje) u okviru 33 poglavlja pravne tekovine. U diskusiji je ocijenjeno da će Izvještaj predstavljati važnu polaznu osnovu za sagledavanje preostalih obaveza u pregovaračkom procesu, kako bi se što kvalitetnije pristupilo pripremi novog Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2021 – 2023.

U okviru usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva sa uredbama Savjeta Evrope, donijeta je Uredba o izmjeni Uredbe o uslovima za spoljnotrgovinski promet neobrađenih dijamanata. Uredbom se propisuju uslovi za spoljnotrgovinski promet neobrađenih dijamanata, kontrola nad njihovim uvozom, izvozom i tranzitom radi sprovođenja međunarodno dogovorenog postupka sertifikovanja Procesa Kimberley koji omogućava kontrolu trgovine ovom robom za industrijske potrebe, a privrednicima neometanu trgovinu sa svim učesnicima, državama ili regionalnim privrednim organizacijama koje su potpisnice Procesa Kimberley.

Vlada je donijela Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o obilježavanju duvanskih proizvoda i alkoholnih pića akciznim markicama. Postojećom Uredbom, donijetom 2019. godine, propisan je nov sadržaj i izgled akciznih markica za obilježavanje duvanskih proizvoda i alkoholnih pića, kao i upotreba dodatnih elemenata zaštite. Takođe je propisano da se porudžbina, odobravanje, štampanje i izdavanje akciznih markica vrši putem informacionog sistema, kao i da se kontrola upotrebe akciznih markica vrši pristupom informacionom sistemu i sa udaljene lokacije. U cilju efikasnije implementacije novog rješenja, izmjene Uredbe će doprinijeti jačanju kontrolnih mehanizama od strane carinskog organa, u čijoj nadležnosti je postupak kontrole i naplate akcize i stvoriti uslove za osiguranje stabilnih prihihoda po osnovu akciza, zaštitu akciznih markica od falsifikovanja, kao i povećanje povjerenja samih korisnika akciznih proizvoda u njihov kvalitet.

U skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Vlada je donijela Odluku o obračunskoj vrijednosti koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru za fiskalnu 2021. godinu. U postupku pregovora sa ovlašćenim predstavnicima reprezentativnih sindikata, usaglašeno je da se za fiskalnu 2021. godinu bruto obračunska vrijednost koeficijenta utvrdi u istom iznosu koji je bio i prethodnih godina – 90 eura.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima. Ovom odlukom se propisuje da se, pored ostalih, i službenicima Direkcije za drugostepeni poreski i carinski postupak uveća osnovna zarada za 30% zbog povećanog obima poslova, složenosti predmeta, značaja poslova i odgovornosti službenika, s obzirom da isti odlučuju u pojedinim predmetima o iznosima koji prelaze milionske iznose.

Donijeta je Odluka o dodjeli Ugovora o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa za januar, februar i mart 2021. godine, prihvaćen pomenuti Ugovor i ovlašćen mr Marko Zečević, direktor Uprave za željeznice, da ga potpiše. Odlukom je definisano da naknada za pokrivanje dijela troškova nastalih u vezi sa pružanjem usluga za period od tri mjeseca (od 01. januara do 31. marta 2021. godine) iznosi 1.576.020,60 €.

Vlada je utvrdila Program održavanja željezničke infrastrukture za period januar-mart 2021. godinePrema odobrenim budžetskim sredstvima privremenog finansiranja za januar, februar i mart 2021. godine opredijeljena su sredstva u iznosu od 1.725.000 €.

Vlada je donijela Akcioni plan za ispunjavanje završnih mjerila u Poglavlju 27 - Životna sredina i klimatske promjene. Akcioni plan definiše ukupno 251 obavezu za čiju realizaciju je zaduženo 25 institucija. Realizacijom aktivnosti definisanih u ovom Akcionom planu ispuniće se sve obaveze koje je EU definisala u Poglavlju 27 kako završnim mjerilima, tako i tekstom Zajedničke pozicije EU za ovo poglavlje.

Usvojena je Informacija o aktivnostima iz Poglavlja 3 - Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga. Imajući u vidu da unutrašnje tržište podrazumijeva kontinuirano praćenje i implementaciju pravnih akata EU, na sjednici je naglašena potreba da se, u skladu sa već donijetim horizontalnim aktima koji su definisani kao završna mjerila, nastavi usklađivanje sektorskih akata, posebno u dijelu međusobnog priznavanja profesionalnih kvalifikacija kako bi se stekli uslovi za zatvaranje Poglavlja. S tim u vezi, donijeti su i zaključci kojima su precizirana zaduženja za sve nadležne institucije.

Vlada je usvojila Informaciju o rezultatima predsjedavanja Fondom za Zapadni Balkan (WBF) u periodu 1. januar – 31. decembar 2020. godine. U Informaciji se navodi da je Crna Gora predsjedavanjem ovim Fondom, uprkos izazovnoj godini uslijed pandemije COVID-19, uspješno realizovala sve aktivnosti značajne za održivost i nesmetano funkcionisanje WBF. Takođe, Crna Gora je posvećeno, intenzivno i kontinuirano sarađivala sa Sekretarijatom WBF i vršila koordinaciju svih aktivnosti sa članovima Komiteta visokih zvaničnika (CSO). Tokom predsjedavanja implementiran je i Treći poziv za projekte i time održan kontinuitet u projektnoj aktivnosti WBF. Predsjedavanje Crne Gore Fondom za Zapadni Balkan (WBF) tokom 2020. godine je pokazatelj posvećenosti Crne Gore jačanju regionalne saradnje i pomirenja u regionu kroz podršku aktivnostima i očuvanju regionalnog vlasništva WBF, koji predstavlja institucionalizovanu formu saradnje zemalja Zapadnog Balkana.

Data je saglasnost na prijedloge odluka o naknadama za urbanu sanaciju opština Danilovgrad, Kolašin, Plav i Bijelo Polje, kao i na Prijedlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Bijelo Polje.

Vlada je usvojila Izvještaj o sprovođenju CEFTA 2006 Sporazuma u 2020. godini. U Izvještaju je dat prikaz održanih sastanaka CEFTA Zajedničkog komiteta s akcentom na usvojene odluke ovog radnog tijela, odgovor na pojavu COVID-19, pregled statusa pregovora o zaključenju CEFTA Dodatnog protokola 7 o rješavanju sporova, obuhvat trgovinskog dijela Akcionog plana za zajedničko regionalno tržište 2021-2024 koji je usvojen 10. novembra 2020. godine na Samitu lidera zapadnog Balkana u Sofiji i prioritete predsjedavanja za 2021. godinu koji se oslanjaju na sami CEFTA 2006 Sporazum i usvojeni Akcioni plan.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi realizacije pilot Projekta „Activate Women. Projekat se realizuje u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada u cilju podrške aktivacije nezaposlenih žena, starosti od 25 do 34 godine, sa djecom predškolskog uzrasta, koje su ostale bez posla od sredine marta 2020. godine zbog pandemije COVID-19 i koje su voljne da rade, ali su neaktivne zbog nedostatka pristupa uslugama staranja o djetetu. Projekat u iznosu od 112.000,00 USD se finansira od strane MOR-a i Zajednički fond za razvoj ciljeva održivog razvoja, a njim se može omogućiti uključivanje najmanje 55-60 žena u program aktivacije. S tim uvezi, Vlada je dala saglasnost Zavodu za zapošljavanje za realizaciju  Projekta.

Usvojena je Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova i trgovine Mađarske o saradnji u okviru programa Stipendium Hungaricum za period 2021-2023 i prihvaćen tekst Memoranduma. U Informaciji se navodi da je Memorandum izuzetno važan za unapređenje saradnje u oblasti obrazovanja, a prevashodno za promovisanje mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja jer je ona prepoznata kao prioritet u strateškim dokumentima, kako na nacionalnom tako i na nivou Evropske unije. Predviđeno je da će mađarska strana na godišnjem nivou crnogorskim studentima dodjeljivati 30 stipendija. Cilj Memoranduma je da dugoročno olakša proširenje saradnje između učesnika, doprinoseći na taj način, u interesu razvoja društva zasnovanog na znanju, uzajamno korisnoj saradnji u oblasti visokog obrazovanja.

Vlada je odobrila korišćenje dijela sredstava Tekuće budžetske rezerve za period januar – mart 2021. godine, za pomoć pravnim licima za finansiranje djelatnosti, fizičkim licima za liječenje, školovanje i poboljšanje materijalne situacije i sanacije posljedica elementarnih nepogoda do iznosa od 200.000,00 €. Raspodjelu pomenutih sredstava vršiće Komisija za raspodjelu dijela sredstava budžetske rezerve, Komisija za procjenu šteta od elementarnih nepogoda i Uži kabinet Vlade Crne Gore, na osnovu podnijetih zahtjeva i odgovarajuće dokumentacije.

Vlada je razmotrila Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 222 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima (“Službeni list CG", broj 33/12, 58/14 i 66/19) koju je Ustavnom sudu Crne Gore podnio Mirko Đurović, sudski vještak iz oblasti saobraćajne struke, kao i Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 89a Zakona o parničnom postupku, koju je Ustavnom sudu Crne Gore podnio Dragutin Novaković iz Herceg Novog. Tim povodom, Vlada je usvojila mišljenja kojima su obje inicijative ocijenjene neosnovanim.

Vlada je razmotrila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, koji je Skupštini Crne Gore podnijela poslanica dr Branka Bošnjak. Tim povodom Vlada je usvojila mišljenje kojim se sugeriše odlaganje donošenja navedenog zakona i inicira formiranje radne grupe koja bi dodatno razmotrila i analizirala predložene izmjene.

Usvojena je Informacija o davanju ovlašćenja Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta za raspolaganje sredstvima Uprave za sport i mlade i potrebi sufinansiranja redovnih programskih aktivnosti sportskih organizacija u I kvartalu 2021. godine. U cilju privremenog sufinansiranja redovnih programskih aktivnosti sportskih organizacija do donošenja Zakona o Budžetu za 2021. godinu i objavljivanja javnog konkursa u skladu sa članom 117 Zakona o sportu, Vlada je opredijelila novčana sredstva u ukupnom iznosu od 914.896,10 eura, shodno iskazanim prioritetnim potrebama sportskih organizacija, koje je kroz analizu istih, Uprava za sport i mlade korigovala do nivoa iznosa ¼ opredijeljivanih sredstava u prethodnim godinama.