Partijama od fizičkih lica do pet hiljada EUR godišnje

Fizičko lice iz privatnih izvora može da uplati najviše pet hiljada EUR, a pravno 20 hiljada na godišnjem nivou za finansiranje rada političkih subjekata i izbornu kampanju, predviđeno je Pedlogom novog zakona o finansiranju političkih partija i izbornih kampanja.

Aktuelni zakon je predvidio da za finansiranje političkog subjekta fizičko lice može da uplati najviše dvije hiljade EUR, a pravno deset hiljada na godišnjem nivou.

Radna grupa Odbora za reformu izbornog zakonodavstva predložila je novinu u dijelu koji se odnosi na budžetsku raspodjelu novca za finansiranje redovnog rada političkih subjekata, na način da se favorizuju sa više novca partije koje imaju više žena kao vlasnica poslaničkih ili odborničkih mandata.

Predviđeno je da se 20 odsto novca raspodjeljuje u jednakim iznosima političkim subjektima koji su osvojili mandate u Skupštini, odnosno parlamentima opština, 60 odsto srazmjerno ukupnom broju poslaničkih, odnosno odborničkih mandata koja imaju u trenutku raspodjele.

Preostala petina sredstava raspoređuje se u jednakim iznosima političkim subjektima u Skupštini, odnosno skupštinama opština, srazmjerno broju izabranih predstavnika manje zastupljenog pola.

Aktuelni zakon je predvidio da se budžetska sredstva u visini od 20 odsto raspodjeljuju u jednakim iznosima političkim subjektima u Skupštini, odnosno skupštinama opština, a ostalih 80 odsto, srazmjerno ukupnom broju poslaničkih, odnosno odborničkih mandata koja imaju u trenutku raspodjele.

Izmjena zakona faktički znači da će liste koje imaju veći broj žena u lokalnim i državnom parlamentu imati i više novca od države. Precizirano je da se novac za redovan rad političkih subjekata ne može koristiti za finansiranje izborne kampanje.

 

 

Izvor:MINA