Održan okrugli sto na temu: "ŽenEU-EU perspektiva iz ugla žena u Crnoj Gori"

Budući da smo kao građanski pokret sa najvećom zastupljenošću žena u svojim redovima, a nakon izbora i kao bitan učesnik u vlasti nastojaćemo da se u svim porama društvenog sistema implementiraju pravne tekovine EU iz oblasti rodne ravnopravnosti.  Ističemo da je od krucijalnog značaja podrška koju je misija OEBS dala izradi postojeće Nacionalne strategije rodne ravnopravnosti 2021-2025, ali ona ne smije ostati mrtvo slovo na papiru, a mi puki zagovornici EU tekovina u ovoj oblasti već moramo djelovati kako bi ojačali ekonomsko osnaživanje žena u tri oblasti: žene na tržištu rada; žene preduzetnice; žene na selu.

To će se postići dodjelom grantova organizacijama i mrežama civilnog društva koje se bave rodnom ravnopravnošću i osnaživanjem istih. Ministarstvo evropskih poslova mora da uspostavi interne procedure za uvođenje rodnih aspekata, kako bi rodna ravnopravnost bila inkorporirana u ključna programska dokumenta i kako bi se identifikovali prioriteti u oblasti rodne ravnopravnosti i uskladili sa politikama EU u ovoj oblasti. Kao država kandidatkinja za članstvo u EU, Crna Gora mora slijediti postulate koji su postavljeni u zakonodavnim i strateškim dokumentima koje usvajaju Evropska komisija i njene institucije, a posebno sa osvrtom na Strategiju Evropske unije za rodnu ravnopravnost 2020-2025, koja je postavila sljedeće ciljeve: zaustavljanje širenja rodnih stereotipa, ukidanje razlika na osnovu pola na tržištu rada, postizanje jednakog učešća muškaraca i žena u različitim oblastima privrede, borba protiv razlika u primanjima i penzijama na osnovu pola, ukidanje razlika na temelju pola po pitanju brige i rada u kući i postizanje rodne ravnoteže u donošenju odluka i politici, kao i zaustavljanje rodno uslovljenog nasilja. Crna Gora nije do sada imala priliku da na čelu države ima predsjednicu odnosno na čelu Vlade premijerku, takođe u ključnoj oblasti - bezbjednosti u plejadi ministara unutrašnjih poslova nikada nije bila žena na čelu tako važnog minstarstva, kao da je za žene uvijek bila rezervisana uloga koja joj je namjenjena kroz prizmu gledanja muškaraca.

Saopštenje: "Da. Mi možemo za građansku Crnu Goru"