Zaposlenima u ustanovama socijalne i dječje zaštite stimulans do 15 odsto

Vlada je usvojila informaciju o stimulaciji za zaposlene u ustanovama socijalne i dječje zaštite za smještaj korisnika za april i maj i dala saglasnost da se tim zaposlenima isplati stimulans u visini do 15 odsto.

Na sjednici kojom je predsjedavao premijer Duško Marković usvojena je informacija o plaćanju naknade za odvojeni život za specijalizante u sektoru javnog zdravstva za april.

Vlada je, kako je saopšteno, dala saglasnost da se ljekarima specijalizantima, kojima je usljed novonastale situacije uzrokovane koronavirusom prekinut specijalistički staž, isplati naknada za odvojeni život u ukupnom bruto iznosu od 59,46 hiljada EUR za april.

Vlada je dala saglasnost da Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore zaključi Sporazum o poravnanju na iznos od 133 hiljade EUR, koji je prihvatio tužilac – kompanija Kroling iz Danilovgrada.

Vlada je usvojila informaciju o radovima na desnom rukavcu rijeke Bojane i planiranim aktivnostima do kraja ove godine.

Navodi se da je za završetak planiranih aktivnosti potrebno očistiti desni rukavac u dužini još oko 1,4 hiljade metara.

U dokumentu je ukazano da je radovima postignuto nekoliko efekata - pročišćeno je korito desnog rukavca, materijal koji je izvađen je iskorišćen na najbolji način za prihranjivanje plaže koja je erodirala i opet je dobijen prostor koji je tokom vremena bio izgubljen.

Vlada je, u okviru kadrovskih pitanja, konstatovala prestanak mandata dugogodišnje sekretarke Sekretarijata za zakonodavstvo Dušanke Jauković, zbog prestanka radnog odnosa usljed sticanja zakonskog uslova za penziju.

Marković je zahvalio Jauković i rekao da je bilo zadovoljstvo raditi sa njom i učiti od nje.

Izvor:mina