Bogavac: Projektom "Sportom protiv stigme i izolacije" riješićemo problem socijalne i sportske isključenosti Roma (video)

Nevladina organizacija ``Novi poredak`` od svog osnivanja predano radi na poboljšanju kvaliteta života mladih, a novim projektom ``Sportom protiv stigme i izolacije`` pokušaće da doprinese socijalnoj i sportskoj inkluziji Roma.

Naime, ogromna socijalna distanca, neprivilegovanost, ksenofobija, segregacija, getoizacija romske popuplacije, koja  je apsolutno vidljiva u svim sferama života  - od obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, stambenih pitanja do zapošljavanja, motivisala je članove NVO "Novi poredak`` da krenu u realizaciju ovog projekta.

Gostujući u emisji "Šta može NVO" predsjednik NVO "Novi poredak" i profesor sociologije Radivoje Bogavac kazao je da je cilj projekta stvaranje uslova za uključivanje romske populacije u sportske aktivnosti, kroz edukaciju srednjoškolske omladine i pružanje podrške mladim Romima.

"U cilju brže sportske integracije vršićemo edukaciju i ukazati na važnost sporta, fizičke kulture, a na taj način promovisaćemo zdrave stilove života. Takodje, želimo da podignemo i svijest društvene zajednice i okruženja o značaju i prednostima sportske uključenosti romske populacije", kazao je profesor Bogavac.

Direktna ciljna grupa projekta su 30 mladih iz romske populacije i 150 učenika Gimnazije ,,Miloje Dobrašinović'' iz Bijelog Polja.

“Indirektna ciljna grupa su porodice Roma, porodice učenika Gimnazije iz Bijelog Polja, učenici, studenti, mediji, građani, pripadnici lokalne samouprave, političari i mnogi drugi. Ciljne grupe su odabrane upravo radi uspješnosti realizacije sportske inkluzije i povećanja svijesti o značaju sporta, a kategorije građana koje će se obuhvatiti ovim programom predstavljaju čitav dijapazon društveno-kulturne zajednice preko koje će se ova ideja i implementirati u praksi”, naveo je predsjednik NVO “Novi projekat”, dodajući da je očekivani broj korisnika ovog programa oko 4 000 građana.

Među brojnim aktivnostima koje su planirane projektom, profesor Bogavac je izdvojio one ključne, a kako je kazao posebnu pažnju će usmjeriti na edukativne radionice, koje su, kako je istakao koristan metod u informisanju populacije, jer podrazumijevaju aktivnu i neposrednu participaciju učesnika.

"Planiramo da realizujemo pet edukativnih radionica u koje će biti uključena srednjoškolska omladina. Očekuje se sagledavanje ove problematike u što širem obimu i iznalaženje najoptimalnijeg rješenja  problema sportske inkluzije i fizičko-sportske adaptivnosti romske populacije i prihvatanja ove populacije kao ravnopravnog partnera od strane srednjoškolske omladine", pojasnio je koordinator projekta, dodajuči da će radionice voditi Ajsela Madžgalj i prof. Tomislav Tomović.

Takođe, projektom je predviđeno i organizovanje tribine ,,Poštuj sport, daj drugom šansu''.

"Tribina će se baviti uzrocima problema u sportskoj inkluziji i iznalaženju načina kako prevazići postojeće, obuhvatiće varijacije i formalne okvire uključenja RAE populacije u sportske tokove, a biće prilika i da se nađu rješenja kako animirati pojedince i širu društvenu zajednicu da se adaptivno postavi prema problemu sportske uključivosti Romske populacije", kazao je predsjednik NVO ``Novi poredak`` i profesor sociologije Radivoje Bogavac.

Jedna od važnijih aktivnosti, koja će svakako izazvati najveće interesovanje mladih jeste odražavanje fudbalskih utakmica između pripadnika romske populacije i maturanata Gimnazije "Miloje Dobrasinovic".

"Fudbalske utakmice `Sportskim duhom protiv isključivosti` imaju svrhu promocije jedinstva stanovnika lokalne zajednice, srednjoškolske populacije, bez obzira na porijeklo, socijalni status i vjersku pripadnost. Očekuje se  da uključivanje aktera  kao igrača na utakmicama kod istih postigne dinamičan efekat u smislu praktičnog prikaza jednog segmenta zajedničkog života i aktivnosti u odnosu na aktuelne predrasude i postigne zadovoljavajuću animaciju u smislu nastavka zajedničkih sportskih aktivnosti i druženja", rekao je profesor Bogavac, napominjući da će se utakmice održati u sportskoj sali Gimnazije ,,Miloje Dobrašinović'', kao i da će sudija na utakmicama biti prof. fizičke kulture Predrag Femić.

Pofesor Bogavac vjeruje da će sportskom inkluzijom smanjiti nivo asocijalnog, patološkog i devijantnog ponašanja Roma, a kako je kazao projekat "Sportom protiv stigme i izolacije" u skladu je sa opštinskim planskim dokumentom,,Lokalni plan akcije za integraciju Roma u Opštini Bijelo Polje 2013-2017 godinu'',donijetim decembra 2012 godine.

"Naime projekat je u korespodenciji sa V poglavljem, oblastima primjene Lokalnog akcionog plana, tačka 7 koja precizira oblast informisanja, sporta i kulture. Projekat ima za cilj stvaranje uslova za uključivanje romske populacije u sportske aktivnosti, što je predviđeno LAP-om".

Ukupna vrijednost projekta "Sportom protiv stigme i izolacije" iznosi 3.630 eura, projekat realizuje NVO "Novi poredak", a uz podršku opštinske Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacija.

 

AUDIO SNIMAK EMISIJE

 

Autorka: Sanja Čujovic

Foto i video: Darko Braič

Tonska realizacija i audio obrada: Sanida Kajević

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRZAJA SAWEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE