Zaštite od zlostavljanja i unapređenje prava osuđenika cilj projekta “Edukacijom do većih prava“

NVO Novi poredak je održala konferenciju za štampu povodom realizacije projekta ,,Edukacijom do većih prava“ koji je bio finansijski podržan od strane Ministarstva pravde Crne Gore. Cilj projekta je bio jačanje prevencije i zaštite od zlostavljanja i unapređenje ljudskih prava osuđenih lica. 

Po riječima izvršnog direktora NVO Novi poredak, prof. Radivoja Bogavca, prioritetni cilj ovog projekta je bila edukacija i povećanje stepena informisanosti osuđenih lica u domenu boljeg poznavanja njihovih prava. U okviru projekta je održano 8 edukativno-informativnih radionica sa osuđenim licima. 

Jedna od značajnih aktivnosti projekta je bilo i  sprovođenje ankete u cilju dobijanja informacija o kvalitetu ostvarivanja zdravstvene zaštite osuđenih lica i odnosa službenika prema njima. Upitnikom su dobijene preporuke za unapređenje postojećeg stanja i ukazano je na probleme u vezi buduće reintegracije osuđenih lica. Njihova percepcija u odnosu na postojeće stanje je evidentirana, napravljena je temeljna analiza i u narednom periodu će se dati preporuke Upravi za izvršenje krivičnih sankcija za unapređenje postojećeg stanja.                                                           

U okviru projekta je realizovano 10 info punktova i podijeljeni informativni flajeri. Na ovaj način se dodatno promovisala aktivnost NVO sektora i pojačala kampanja za podizanje svijesti kod stručnog i javnog mnjenja o značaju izvršenja krivičnih sankcija. Promotivni flajeri su svojom sadržinom ukazivali na uspostavljanje konstruktivnog i partnerskog odnosa NVO sa Ministarstvom pravde i Zatvora u Bijelom Polju u cilju promocije ljudskih prava u Crnoj Gori kao i na proaktivni uticaj organizacija civilnog društva u implementaciji prava osuđenih lica.

Izvršni direktor NVO Novi poredak, prof. Radivoje Bogavac je istakao zadovoljstvo sa kvalitetom saradnje sa upravom Zatvora u Bijelom Polju u implementaciji projekta i ukazao na prednost sinergije u realizaciji zajedničkih ciljeva između Nevladinog sektora i Ministarstva pravde Crne Gore.

NVO Novi poredak će nastaviti sa sličnim projektima u cilju realizacije edukativno-informativnih aktivnosti vezano za implementaciju prava osuđenih lica i njihovu što uspješniju afirmaciju i pripremu za kompleksne životne izazove na svim poljima.

 

Saopštenje i foto: NVO Novi poredak

Tekst objavila: Sanida Kajević