Partijama za predstojeće izbore tri miliona eura

Politički subjekti su od donacija fizičkih lica prikupili gotovo 540.000 eura, a od priloga dva pravna lica prijavljeno je ukupno 1.582 eura, od čega je jedan nenovčani u iznosu od 582 eura, podaci su Agencije za sprečavanje korupcije.

Budžetska sredstva opredijeljena za izbornu kampanju iznose 0,25 odsto tekućeg budžeta, a to je oko 2,4 miliona eura. Prema Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, sredstva u visini od 20 odsto raspodjeljuju se u jednakim iznosima političkim subjektima, u roku od osam dana od isteka roka za dostavljanje izbornih lista.

Sredstva u visini od 80 odsto raspodjeljuju se političkim subjektima koji su osvojili mandate, srazmjerno broju osvojenih mandata. Visina sredstava iz privatnih izvora, koja politički subjekat prikupi za finansiranje troškova izborne kampanje za izbor poslanika i odbornika, ne može preći tridesetostruki iznos sredstava koja mu pripadaju u smislu člana 14 stav 2 ovog zakona, odnosno onih 20 odsto koji se raspodjeljuju u jednakim iznosima političkim subjektima.

Agencija je, među aktivnostima koje je sprovela u toku izborne kampanje, usvojila Plan kontrole i nadzora, što podrazumijeva uputstva za obveznike i aktivnosti koje će biti sprovedene, posebno u cilju praćenja poštovanja zabrane vršenja pritiska na zaposlene, zabrane korišćenja prostorija za partijske aktivnosti i skupove, te zabrane distribucije propagandnog materijala političkog subjekta u organu vlasti, kao i plaćenog reklamiranja koje može favorizovati subjekte ili predstavnike.

Takođe je predviđena kontrola ograničenja mjesečne potrošnje, obaveza sedmodnevnog objavljivanja analitičkih kartica, te obaveza sedmodnevnog objavljivanja podataka o raspodjeli socijalne pomoći. ASK je objavila da su, kada je u pitanju ograničenje mjesečne potrošnje, pokrenuta 123 postupka za kontrolu, odnosno dostavljanje podataka o iznosu potrošnje za jul 2020. u odnosu na prosječnu mjesečnu potrošnju za period decembar 2019 – maj 2020.

Što se tiče obaveza sedmodnevnog objavljivanja analitičkih kartica, za 7 izvještajnih perioda objavljena je 861 analitička kartica i upućeno je 92 upozorenja budžetskim potrošačkim jedinicama, koja su se odnosila na podsjećanje o zakonskoj obavezi objavljivanja analitičkih kartica u propisanom roku, kao i na sadržaj analitičke kartice. Prema podacima ASK, opštine su, u periodu kontrole, isplatile ukupno 202 socijalne pomoći u iznosu od 36.362 eura.

Ministarstvo finansija i opštine, u periodu kontrole, dostavili su 482 odluke na osnovu kojih su isplaćena sredstva iz budžetske rezerve 14.776.756 eura. Ministarstvo finansija je na osnovu 36 odluka, iz budžetske rezerve isplatilo 14.517.876, dok su opštine na osnovu 446 odluke, isplatile iz budžetske rezerve 258.880 eura.

Članom 40 stav 3 Zakona propisana je zabrana dodjele socijalnih davanja sa tekuće budžetske rezerve sa državnog i lokalnog nivoa u godini u kojoj se održavaju lokalni ili parlamentarni izbori, osim u slučaju ratnog stanja, vanrednog stanja, epidemije ili pandemije zaraznih bolesti. U periodu kontrole, od 21. juna do 10. avgusta, isplaćeno je 1.018 jednokratnih novčanih pomoći iz budžetske rezerve u ukupnom iznosu od 65.909 eura.

ASK navodi da, kada je u pitanju zabrana otpisa duga, pokrenut je jedan slučaj po službenoj dužnosti. Agenciji je dostavljeno 427 odluka o zapošljavanju od 115 obveznika zakona i 14 institucija koji nijesu obveznici, od čega je, što se tiče obveznika, 208 zapošljavanja na određeno i 95 ugovora na neodređeno.

Ministarstvu javne uprave upućen je dopis za provjeru zapošljavanja za pet opština, dok su tri zahtjeva za izjašnjenje upućeni institucijama. Subjekti koji pružaju usluge medijskog oglašavanja izborne kampanje dužni su da Agenciji dostave cjenovnik usluga medijskog oglašavanja u roku od 10 dana od raspisivanja izbora. Subjektima koji Agenciji ne dostave cjenovnik u skladu sa rokom, zabranjeno je pružanje usluga medijskog oglašavanja u toku izborne kampanje.

Na adresu Agencije, kako je objavila ova institucija, stiglo je ukupno 55 cjenovnika. U roku je dostavljeno njih 13, dok je nakon upozorenja Agencije do 3. jula stiglo još 14 cjenovnika. Van roka dostavljeno je 28 cjenovnika.

Izvor:RTCG