NVO Novi poredak uz podršku Ministarstva zdravlja uspješno realizovala projekat “Bez alkohola za srećniju budućnost“

Nevladina organizacija Novi poredak održala je konferenciju za štampu povodom realizacije projekta “Bez alkohola za srećniju budućnost'' čiji je cilj bio edukacija više ciljnih grupa o zloupotrebi alkohola. U okviru projekta organizovano je niz informativnih aktivnosti koje doprinose prevenciji zloupotrebe alkohola kod srednjoškolaca, a realizovane su i edukativne radionice sa roditeljima u cilju njihove obuke i informisanosti vezano za detekciju zloupotebe alkohola kod mladih. Kroz realizaciju projektnih aktivnosti održan je i okrugli sto sa nevladinim sektorom u cilju iznalaženja proaktivnijih rješenja koja bi obuhvatala efektivnije mehanizme prevencije protiv zloupotrebe alkohola kod mladih.

Prema riječima koordinatora projekta prof. Radivoja Bogavca u okviru realizacije okruglog stola sa NVO sektorom zaključeno je da rješavanju problema zloupotrebe alkohola nedostaje sistemski pristup i sveobuhvatnija strategija koja bi uključivala integrativniju i kooperativniju saradnju i sinergiju više društvenih subjekata. Projektom je definisano više ciljnih grupa i osmišljen način kako da se najefektivnije preventivno utiče na smanjenje zloupotrebe alkohola. U razumijevanju alkoholizma neophodan je sistemski pristup koji omogućava bolje tumačenje uticaja socijalnog i porodičnog okruženja u njegovom nastajanju i trajanju. U sistemskom modelu zloupotreba alkohola, odnosno alkoholizam se definiše kao kontinuiran proces čiji se korijeni nalaze u veoma rasprostranjenom korišćenju alkoholnih pića u opštoj populaciji, ali i u poremećenim odnosima i sistemu vrijednosti u jednom društvu.

Realizovane su tri edukativne radionice sa 60 učenika JU Gimnazija ,,Miloje Dobrašinović” iz Bijelog Polja čiji su cilj bila prevencija zloupotrebe alkohola i kojom prilikom su se srednjoškolci mogli upoznati sa svim negativnim aspektima korišćenja alkohola i pratećim posledicama alkoholizma po pojedinca i društvo. Na radionicama su obrađena pitanja šta je alkohol i kako alkohol djeluje na čovjeka, šta je apsorpcija alkohola i od čega zavisi njegova brzina resorpcije, koji su biološki, psihološki i socijalni uzroci alkoholizma, koji su faktori rizika prilikom uzimanja alkohola, koje su fizičke i psiho-socijalne posledice konzumiranja alkohola kao i koje su faze alkoholisanosti i karakteristike alkoholne zavisnosti kojom prilikom su se mladi upoznali sa višestrukim uzrocima i posledicama konzumacije alkohola.

Održane su i dvije radionice sa 30 roditelja, a u svrhu njihove edukacije rane detekcije upotrebe alkohola kod mladih kao i u cilju dobijanja instrukcija na koji način trebaju da postupe u tom slučaju. Izrađena je i informativno-edukativna brošura za roditelje koja sadrži smjernice rane detekcije i mehanizme u postupanju protiv eventualne zloupotrebe alkohola kod mladih.

U okviru projekta je realizovana i anketa među srednjoškolcima koja će poslužiti kao orjentacioni okvir u mapiranju obima i inteziteta zloupotrebe alkohola među mladima na osnovu kojeg će se iskristalisati trenutno stanje i donijeti novi strateški okvir za borbu protiv ovog sve izraženijeg društvenog problema.

Jedan od predavača na projektu profesorica psihologije Danka Gurešič je navela da su u savremenom društvu agensi socijalizacije promijenili svoj intezitet uticaja na mlade. Ranije je to bila porodica, a sada su najprioritetniji mediji i grupa vršnjaka u kreiranju okvira psiho-socijalnog rezonovanja i ponašanja, pa su u okviru projekta  ,,Bez alkohola za srećniju budućnost'' formirani vršnjački edukatori i kreirane su i informativne brošure za njih. Uticaj vršnjačkih edukatora je takođe bitan i održana je informativna radionica i sa ovom ciljnom grupom kojom prilikom su mladi vršnjački edukatori obučeni da prenose znanje svojim vršnjacima o štetnosti zloupotrebe alkohola po pojedinca i njihovo okruženje.

Predavači na projektu su bili prof.Tomislav Tomović i prof. Danka Gurešić.

Projekat je realizovan u partnerstvu sa NVO Korak promjene, uz podršku Ministarstva zdravlja Crne Gore i trajao je sedam mjeseci. 

Koordinator projekta prof. Radivoje Bogavac

 

Saopštenje: NVO Novi poredak