NVO Novi poredak uspješno realizovala projekat "Čuvaj sebe i druge - Reci ne drogi i alkoholu“

NVO Novi poredak je održala konferenciju za medije povodom prezentacije aktivnosti projekta ,,Čuvaj sebe i druge- Reci ne drogi i alkoholu“ koji je realizovan sa srednjoškolskom populacijom u cilju prevencije zloupotrebe droge i alkohola u saobraćaju.

Prema riječima profesora Radivoja Bogavca, koordinatora na projektu, opšti cilj programa je bio usmjeren na podizanje svijesti zajednice o problemu zloupotrebe alkohola i psihoaktivnih supstanci u saobraćaju i potrebi za sprečavanjem posledica njihove zloupotrebe. Kroz realizaciju projekta je postignuto povećanje informisanosti srednjoškolske populacije o problemima, uzrocima i posledicama konzumacije alkohola i ostalih PAS-a u saobraćaju od strane omladine i ostalih učesnika u saobraćaju. Zaštita pojedinca, zajednice i društva od zdravstvenog, socijalnog i ekonomskog rizika i štete koju zloupotreba ovih supstanci može da izazove u saobraćaju je bio jedan od prioritetnih ciljeva aktivnosti projekta. 

Tokom realizacije projekta su izrađene edukativne brošure i informativni flajeri za građane i srednjoškolsku populaciju. Plasmanom i podjelom edukativnog materijala povećala se informisanost srednjoškolaca i građana o problemima, uzrocima i posledicama korišćenja alkohola i psiho-aktivnih supstanci u saobraćaju kao i vrstama i obimom posledica po pojedinca i društvo u cjelini koje nastaju prilikom njihove zloupotrebe.

Održane su 3 informativne radionice sa 60 učenika treće godine u Bijelom Polju iz JU Gimnazija ,,Miloje Dobrašinović“ kojom prilikom se povećao stepen informisanosti i znanja učenika o štetnosti konzumiranja alkohola i psiho-aktivnih supstanci (PAS) u saobraćaju i pratećim posledicama. 

U cilju održivosti projekta i njegove sveobuhvatnije implementacije realizovana je edukativna radionica sa 20 vršnjačkih edukatora gdje su se oni obučili u preventivnom djelovanju, pružanju savjeta svojim vršnjacima o posljedicama korišćenja alkohola i PAS-a u saobraćaju. Predavači na projektu su bili profesorica psihologije Danka Gurešić i inžinjer saobraćaja Muris Dobardžić. 

Projekat je realizovan u partnerstvu sa NVO Korak promjene, trajao je šest mjeseci i bio je podržan od strane Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore.

Koordinator projekta, Radivoje Bogavac

Saopštenje: NVO Novi poredak