Saopštenje za javnost Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje opštine Bijelo Polje

S obzirom na veliki broj šumskih požara na teritoriji opštine Bijelo Polje, Opštinski tim za zaštitu i spašavanje upućuje Urgenciju gradjanima.

Uprkos prethodno sprovedenim aktivnostima od strane Opštinskog tima i Službe zaštite i spašavanja u koordinaciji sa ostalim Službama koje su učinjene u formi obavještenja da je na snazi zabrana loženja na otvorenom na teritoriji opštine Bijelo Polje, samo u martu mjesecu Služba zaštite i spašavanja je izvršila 36 intervencija.

U proteklih nekoliko dana, a posebno u poslednjigh 48 časova, pripadnici Službe su danonoćno bili na terenu izlažući se opasnosti kako bi sprečavali širenje požara i spasili vitalne objekte i uredjaje na pojedinim lokacijama. Konkretno, na Obrovu je bilo ugrožen repetitor kao i objekat u kome se nalazi agregat sa cistjernom, U selu Kukulje su spašene kuće i pomoćni objekti, u selu Mioče su spašene kuće, kapela kao i groblje, a u selu Cerovo spašene su kuće i pomoćni objekti.

Požari su se nastavili i na dan 01.04.2024 godine. Intervenisanje je veoma otežano zbog pojačanog vjetra i visokih temperatura za ovo doba godine, ali očigledno je da su gradjani koji su nesavjesni – njihovo postupanje je osnovni uzrok nastanka svih požara, posebno iz razloga što je većina gradjana u ubjedjenju da ako je na primjer livada ili šuma  u njihovom vlasništvu, da sa istom mogu da postupaju kako žele i da mogu da postupaju suprotno naredbi o zabrani paljenja vatre.

Zakonom o svojinsko-pravnim odnosima u vezi prava svojine, Krivični zakonik Crne Gore propisuje, u dijelu „Krivična djela protiv životne sredine i uredjenja prostora“ da ko krši propise o zaštiti, očuvanju i unapredjnju životne sredine, a zbog toga nastupe štetne posledice po kvalitet vazduha – kazniće se kaznom zatvora do 3 godine.

Kada su u pitanju „Krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine“ kod izazivanja opšte opasnosti, izmedju ostalog, izazivanjem požara - kazniće se kaznom zatvora do 8 godina.

Izvor i foto: Opština Bijelo Polje