Realizovan projekat “Integracija lica sa invaliditetom”

NVO »Spasi svoj život« - Bijelo Polje kao izvođač, u partnerstvu sa  DOO »Kljajević svjetlost«, realizuje projekat »Integracija lica sa invaliditetom«, koji je podržan od Zavoda za zapošljavanje Crne Gore – Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, putem Grant šeme. Projekat traje 10 mjeseci, a podržan je od  ZZZCG u vrijednosti 45.830,78 € ( odnosno oko 95% od ukupne vrijednosti).

Osnovni cilj projekta je unaprijeđenje zapošljavanja lica sa invaliditetom, kroz intezivno osposobljavanje i sticanje znanja i vještina za konkretno radno mjesto, kako kod podnosioca prijave, tako i kod projektnog partnera.

Ciljnu grupu čine 8 lica sa invaliditetom sa evidencije nezaposlenih Zavoda za zapošljavanje Crne Gore – Biro rada Bijelo Polje.

Aktivnosti: Projektom će osam lica proći intezivne programe osposobljavanja kako bi stekla vještine i znanja neophodne za obavljanje poslova administrativnog radnika, radnika u senzornoj sobi i pomoćnog radnika u postavljanju elektroinstalacija. Kod podnosioca predloga projekta osposobljavaće se pet lica, tri lica će se osposobljavati za radno mjesto administrativnog radnika, dok će se dva lica osposobljavati za poslove radnika u senzornoj sobi. Tri lica će se osposobljavati kod projektnog partnera za radno mjesto pomoćnog radnika u postavljanju elektroinstalacija. Prije programa osposobljavanja, a u cilju što bolje pripreme lica sa invaliditetom za dalji angažman na projektu, lica će učestvovati u motivacionim radionicama koje će voditi stručni saradnici na projektu, a koje će imati za cilj da što bolje pripreme lica za programe osposobljavanja.

Nakon završetka obuke, 5 najuspješnih učesnika će biti zaposlena kod podnosioca prijave i projektnog partnera u trajanju od 5 mjeseci. 3 lica će biti zaposlena kod podnosioca prijave, a dva lica će biti zaposlena kod projektnog partnera.

Treneri koji će biti angažovani u cilju osposobljavanja lica sa invaliditetom će tokom obuke sačinjavati mjesečne izvještaje o uspješnosti pohađanja obuke, kao i po jedan finalni izvještaj za svakog učesnika pojedinačno, na osnovu koje će projektni tim donijeti odluku o izboru lica koja će biti zaposlena tokom trajanja projekta. Dva lica koja budu zaposlena tokom trajanja projekta nastaviće svoj radni angažman i nakon završetka projekta u najkraćem trajanju od 12 mjeseci.

Koordinatorka projekta: Suada Drpljanin Fetić

Izvor i foto: NVO »Spasi svoj život«