NVO Novi poredak uspješno realizovala projekat pod nazivom "Energetska efikasnost - Sigurnija budućnost”

NVO Novi poredak je održala konferenciju na kojem je predstavila uspješnu realizaciju još jednog projekta koji je ovog puta usmjeren na promociju i informisanje prednosti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i zelene energetske tranzicije. Cilj projekta je bio informisanje i podizanje svijesti srednjoškolske omladine o svim aspektima energetske politike održivosti kroz implementaciju i praksu energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, cirkularne ekonomije, reciklaže i zelene energetske tranzicije.

U promociji aktivnosti projekta je istaknuta i uloga umrežavanja pripadnika organizacija civilnog društva u procesu rješavanja poteškoća u implementaciji održive energetske politike kroz pozitivne prakse energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u cilju održivosti cjelokupnog sistema sa optimalnim nivoom kapaciteta raspoložive energije.

Koordinator na projektu prof. Radivoje Bogavac je istakao da je kontinuirana edukacija građana kroz promotivne aktivnosti i organizovanje okruglih stolova i seminara na temu zelene energetske tranzicije bila jedna od značajnih aktivnosti projekta i da je doprinijela podizanju svijesti javnosti u odnosu na ovu temu. Unaprijeđenja energetske efikasnosti kao i iskorišćavanje potencijala obnovljivih izvora energije, neophodna je kako bi građani podigli svijest i unaprijedili svoja znanja o politikama iz ovih oblasti, kao i o aktuelnim podsticajnim projektima u cilju primjene mjera energetske efikasnosti u domaćinstvima i benefitima primjene predmetnih mjera. 

Jedan od predavača na projektu Saša Maslovarić je istakao da medijska promocija i progresivno podizanje svijesti kod šire javnosti i građana vezano za sve prednosti i benefite energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i cirkularne ekonomije doprinosi opštem pozitivnom saldu i da je porebno unaprijediti mehanizme edukacije građana na ovu temu. Ministarstvo energetike i rudarstva, kao nosilac politike u ovoj oblasti intenzivno radi na unapređenju ambijenta za podizanje energetske efikasnosti na svim nivoima.

Projekat je realizovan u partnerstvu sa NVO Korak promjene, trajao je šest mjeseci i podržan je od Ministarstva energetike i rudarstva.

Koordinator projekta, prof. Radivoje Bogavac

Saopštenje: NVO Novi poredak