Lukač: Sporazumni razvod bezbolniji i za supružnike i za djecu (video)

Tendencija porasta broja razvoda prisutna je poslednjih nekoliko godina, a do razvoda najčešće dolazi putem tužbe, iako je mnogo lakši sporazumni razvod, jer je u interesu i supružnika i djece da se dogovore oko svih bitnih pitanja, poručila je advokatica Merima Lukač.

Gostujući u emisiji „Besplatni pravni savjeti“, Radija Bijelo Polje, Lukač je kazala da do razvoda braka dolazi kada su bračni odnosi između supružnika ozbiljno i trajno poremećeni, kada se ne može ostvariti svrha braka, a od samih supružnika zavisi na koji način će se razvesti.

„Sporazumni razvod braka nastaje u situacijama kada nema spora između supružnika, kada su postigli dogovor o tome kome će djeca biti povjerena, koja će biti visina izdržavanja i kako će podijeliti zajedničke imovine. Međutim, obično je neko od tih pitanja sporno i onda se ide sa tužbom za razvod braka. Dužina samog procesa zavisi od više faktora i okolnosti, da li imaju djecu, zajedničku imovinu i slično. Ipak, ukoliko neka pitanja nijesu sporna sud može da odvoji postupke“, pojasnila je advokatica Lukač.

Supružnici koji su roditelji, kako je navela Lukač, prije podjele imovine svakako razmišljaju o starateljstvu nad djecom, a najčešće se u praksi dešava da sud jednom roditelju povjeri samostalno vršenje roditeljskog prava.

„Roditelsjko pravo može da bude zajedničko, ukoliko zaključe takav sporazum, što znači da o svim pitanjima zajedno odlučuju, a taj sporazum mora biti u pisanoj formi i moraju se dogovoriti o prebivalištu djeteta. Međutim, u praksi je česšći slučaj samostalnog vršenja roditeljskog prava i najčešće do te odluke se dolazi putem suda. Sud odluku o tome kome će djeca biti povjerena na odgoj, čuvanje, vaspitavanje i izdržavanje donosi uvijek i jedino u najboljem interesu djeteta. Takođe, u taj proces se  uključuje i Centar za socijalni rad, koji daje nalaze i mišljenje o kapacitetima koje imaju roditelji“, saopštila je ona.

Djeca najčešće budu povjerena majci i to iz razloga što su u praksi najčešći slučajevi da supružnik, odnosno otac,  napusti bračnu zajednicu, odnosno ostavi djecu i suprugu.

„Roditeljsko pravo najćešće pripadne majkama, na šta se često očevi žale, ali u praksi su najčešći  slučajevi da supružnik, odnosno otac, napusti djecu i suprugu. Međutim, Centar za socijalni rad prilikom davanja svog izvještaja sudu moraju da vode računa o uzrastu djece, njihovim potrebama, načinu ishrane, što utiče na odluku suda. Takođe, djeca nakon navršene 10. godine imaju pravo da izraze svoje mišljenje i sud ima obavezu da lično ili putem lica za podršku koje odredi sazna koje je mišljenje djeteta, s tim što ne mora uvijek da ga uvaži, što mora obrazložiti. Sa druge strane, djeca starija od 15 godina imaju pravo da se izjasne o tome kojem roditelju žele da budu povjerena“, pojasnila je pravnica Merima Lukač.

Ako sud odluči da jedan roditelj samostalno vrši roditeljsko pravo, drugi roditelj je u obavezi da plaća doprinose za izdržavanje djeteta/djece i da sa djecom održava lične odnose. Međutim, zajednički moraju donijeti odluku o nekim pitanjima, kao što je prebivalište djeteta, medicinski zahvati  ili raspolaganje imovinom djeteta koja je veće vrijednosti.

„Ukoliko se ne dogovore oko viđanja djeca, odluku o tome donosi sud, precizirajući kada tačno, u kom periodu i na koji način će drugi roditelj održavati odnose sa djetetom, što je jako važno kada postoji spor između roditelja. Takođe, roditelj je dužan da izdržava malodobnu djecu, djeca koja se nalaze na redovnom školovanju, a ako je školovanje produženo, onda do navršene 26 godine“, saopštila je Lukač u emisiji „Besplatni pravni savjeti“.

 Presudom se, kako je kazala, određuje tačan mjesečni iznos alimentacije, ili ukoliko roditelj kojem nije pripalo roditeljsko pravo ima stalna mjesečna primanja, određuje se iznos u procentima, ali ne može biti manje od 15 %, niti veći od 50% primanja.

„Jako je važno da izdražavanje bude određeno sudskom odlukom da bi se mogla preduzeti neka mjera ako se ne plaća alimentacija“, dodala je Lukač.

Napomenula je i da postoje i situacije u kojim se roditelj lišava roditeljskog prava i to kada to pravo zolupotrebljava i grubo zanemaraje roditeljske dužnosti.

„Odnosno kada je dijete izloženo fizičkom, emocionalnom i seksualnom nasilju, ukoliko se tjera na prislini rad, kao i kada roditelj napusti svoje djete, ne vodi brigu i ne održava lične odnose sa djetetom i kada sprečava drugog roditelja da održava te odnose“, istakla je advokatica.

Razvod braka podrazumijeva i podjelu imovine, a  ona može biti posebna i zajednička.

 „Ukoliko supružnici ne mogu da se dogovore oko podjele zajedničke imovine, onda se ona sudskom odlukom dijeli na jednake djelove, mada i tu ima izuzetaka, ako je neki više doprinio njenom sticanju. Takođe, može se dijeliti i posebna, kada dolazi do određenog uvećanja, do kojeg je došlo zahvaljujući drugom supružniku, koji može tražiti novčanu nadokandu, a ako je došlo do znatnog uvećanja ima pravo i na udio“, poručila je advokatica Merima Lukač.

 

AUDIO SNIMAK EMISIJE

 

Autorka: Sanja Dulović

Foto i video: Vladimir Jelić

Audio obrada: Sanida Kajević